กรณีทีต้องการเรียกใช้งาน files sharing บน SMB
ใช้คำสั่ง mount.cifs ถ้าไม่มีให้ติดตั้งก่อน
apt-get install cifs-utils
มีแล้วลุยได้เลย

localhost# mount.cifs //pathsmb/ /mnt/share -o user=(ของsmb) pass=(ของsmb)

ถ้าไม่ใส่ option pass จะขึ้นหน้าจอ promt ให้ใส่

สำหรับการ Monitor

snmp-server community community-string {ro | rw}
snmp-server enable traps
snmp-server host
host-ipaddress community-string
end
copy running-config startup-confi
g

เทสบน 3850–24TS Ios 3.0 ใช้งานได้ดี

เปิด audit ผ่าน group policy เวลา login fail,success

Computer Config > Policy > Windows Setting > Security Setting > Local Policy > Audit Policy

แล้วเข้าไปดูที่ Event Viewer ได้ครับ
Event ID : 4264 (Successful login)
Event ID : 4265 (Failer login)

Alongkorn Tanomjitvimol

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store